Inleiding

Als u met MVO aan de slag wilt, is dit uw stappenplan. MVO STEPS helpt u in 4 stappen naar een succesvol en gedragen MVO-beleid.

Voordat u begint

 • Vorm een MVO-werkgroep van collega’s en andere stakeholders en bespreek met hen waarom zij MVO belangrijk vinden. Met deze groep loopt u MVO STEPS door. Het is een stok achter de deur en creëert betrokkenheid.
 • Lees meer over motieven om met MVO aan de slag te gaan
 • Zoek naar een gezamenlijke motivatie

Succesfactoren

Wilt u zeker weten dat u het stappenplan succesvol doorloopt? Vergroot de kans op een geslaagd MVO-beleid en -implementatie door rekening te houden met de 3 succesfactoren:

 • stakeholders
 • draagvlak
 • transparantie

Kies uw voorbeeld

MVO STEPS beschrijft de te nemen stappen voor een succesvol en gedragen MVO-beleid. Het stappenplan geeft u tips en handvatten, en laat zien hoe bedrijven in de praktijk invulling geven aan de stappen. U kunt meelezen met een bedrijf uit de transportsector of uit de agrofoodsector. 

Kies hieronder welk praktijkvoorbeeld u mee wilt laten lopen gedurende de verschillende stappen naar succesvolle MVO-implementatie:

Missie & visie

Een goed MVO-beleid past binnen de toekomstplannen van uw bedrijf. Daarom is het belangrijk dat MVO onderdeel wordt van uw missie en visie.

In de missie en visie legt u vast waar uw bedrijf voor staat en welke koers het wil volgen op het gebied van people, planet en profit. Zo inspireert u collega’s en andere Stakeholders zijn organisaties of personen die worden beïnvloed door de activiteiten en besluiten van een organisatie. Voorbeelden zijn afnemers/klanten, leveranciers, branche- en beroepsverenigingen, vakbonden, NGO’s, (lokale) overheden, financiers, werknemers, ondernemingsraden, zuster- of moederbedrijven, omwonenden en aandeelhouders.. En zet u alle neuzen in dezelfde richting.

Missie en visie
Het zetten van de volgende 5 stappen levert u op:

 • Missie
  Een Een missie is de hogere doelstelling en ambitie van een bedrijf en beschrijft waar de organisatie voor staat. Een MVO-missie (al dan niet apart gedefinieerd) beschrijft waar een organisatie voor staat als het om MVO gaat. legt uit waar een organisatie voor staat als het om maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat. Welke rol wilt u als bedrijf spelen in de maatschappij?
 • Visie
  Een Een visie is een concretisering van de missie en beschrijft waar een organisatie voor gaat. Op deze manier geeft een visie een beeld van de toekomst. Uw MVO-visie (al dan niet apart gedefinieerd) beschrijft het gewenste langetermijnperspectief op het gebied van MVO. maakt de missie concreet. Met andere woorden: Waar gaat uw organisatie voor? Het geeft een beeld van de toekomst.

Maak in 5 stappen uw MVO-missie en -visie:

1. Omgevingsanalyse: vorm uw eigen visie

Trendanalyses en branchecijfers laten zien wat er speelt in de omgeving. U kunt daarmee inzicht krijgen in de maatschappelijke ontwikkelingen rond uw bedrijf. De visie van uw stakeholders is een belangrijke aanvulling. Deze 2 samen geven een goed beeld van de omgeving

Eigen visie
Welke maatschappelijke ontwikkelingen hebben effect op uw bedrijf? En hoe beïnvloedt uw bedrijf de omgeving? Wat doen uw concurrenten? Als u hier onderzoek naar doet, krijgt u inzicht in de maatschappelijke thema’s die belangrijk zijn voor uw bedrijf. Dit helpt u te bepalen waar u onderscheidend wilt zijn en invloed op wilt hebben.

 • De keuze voor een bedrijfspand, welke spullen u inkoopt of welke mensen u aanneemt: het zijn allemaal keuzes die mens en milieu positief of negatief beïnvloeden. Ga voor uzelf na op welke manier u mens en milieu beinvloedt. Loop al uw bedrijfsprocessen na.
 • Gebruik ISO 26000 om te onderzoeken welke maatschappelijke thema’s relevant zijn voor uw bedrijf. De internationale richtlijn voor MVO, ISO 26000 noemt deze stap het bepalen van relevantie.
 • Ontdek wat MVO in uw sector of voor uw product betekent. Uw brancheorganisatie is op de hoogte van de laatste MVO-ontwikkelingen in de branche.
 • Een omgevingsanalyse gaat niet alleen over uw directe omgeving. Koopt u producten uit het buitenland, exporteert u naar het buitenland of heeft u productielocaties in het buitenland? Dan is het goed ook op de hoogte te zijn van wat daar speelt. De MVO-Risicochecker helpt bij het verkrijgen van dat inzicht.
 • Er zijn verschillende scans en nulmetingen die u kunnen helpen te bepalen waar u nu al goed in bent en welke thema’s voor u belangrijk zijn.
 • Laat u inspireren door praktijkvoorbeelden van andere bedrijven.
 • Stel uzelf de vragen: Hoe wilt u zich onderscheiden van uw concurrenten? Hoe kunt u van MVO een unique selling point maken?

Voorbeeld: de omgevingsanalyse van Lexman BV

Voorbeeld: de omgevingsanalyse van AGV BV

2. Omgevingsanalyse: visie van stakeholders

Neem de resultaten van stap uw eigen omgevingsanalyse bij de hand en ga met uw Stakeholders zijn organisaties of personen die worden beïnvloed door de activiteiten en besluiten van een organisatie. Voorbeelden zijn afnemers/klanten, leveranciers, branche- en beroepsverenigingen, vakbonden, NGO’s, (lokale) overheden, financiers, werknemers, ondernemingsraden, zuster- of moederbedrijven, omwonenden en aandeelhouders. in gesprek over het belang van MVO voor het bedrijf. Dit leidt tot nieuwe inzichten én het onderwerp gaat leven: u creëert Draagvlak gaat in de context van MVO over de mate waarin interne en externe stakeholders het MVO-beleid ondersteunen. voor MVO.

Wie zijn uw stakeholders?
Stakeholders zijn organisaties of personen die worden beïnvloed door de activiteiten en besluiten van een organisatie en vice versa. Voorbeelden zijn afnemers, leveranciers, branche- en beroepsverenigingen, vakbonden, NGO’s, (lokale) overheden, financiers, werknemers, ondernemingsraden, zuster- of moederbedrijven en aandeelhouders. Weet u wie uw stakeholders zijn? Bepaal het met behulp van de tips uit ISO 26000

Voorbeeld: de stakeholders van Lexman BV

Voorbeeld: de stakeholders van AGV BV

Wat vinden uw stakeholders belangrijk?
Bekijk samen met  uw stakeholders wat belangrijke thema’s zijn. Dit zijn thema’s waarbinnen grote ambities leven. Of thema’s waar uw bedrijf grote duurzaamheidsimpact op heeft en waar dus ook grote duurzaamheidswinst te halen is. Verschillende stakeholders zullen verschillende thema’s belangrijk vinden. U kunt met verschillende stakeholders spreken over verschillende onderwerpen. Al deze input is waardevolle feedback voor uw bedrijf. Ook ASN Bank heeft met crowdsourcing haar stakeholders geraadpleegd.

 • Zo voert u een stakeholderdialoog
 • ISO 26000 geeft tips over hoe je met stakeholders in gesprek kunt en hen kunt betrekken

Voorbeeld: Lexman BV raadpleegt interne stakeholders

Voorbeeld: AGV BV raadpleegt haar interne stakeholders

Voorbeeld: Lexman BV raadpleegt externe stakeholders

Voorbeeld: AGV BV raadpleegt haar externe stakeholders

Waar ligt de prioriteit?
Nu u een overzicht heeft van belangrijke  thema’s en onderwerpen, is het belangrijk hier prioriteiten in te stellen. Prioriteiten worden onder meer bepaald door het ambitieniveau en door de huidige prestaties van een organisatie op een onderwerp. ISO 26000 noemt deze stap het bepalen van  prioriteit.

3. Voorlopige missie en visie

U heeft een omgevingsanalyse gemaakt. U heeft samen met stakeholders bekeken wat belangrijk is voor uw bedrijf en bepaald waar de prioriteit ligt. Dit is de basis voor een voorlopige missie en visie.

Missie
Een Een missie is de hogere doelstelling en ambitie van een bedrijf en beschrijft waar de organisatie voor staat. Een MVO-missie (al dan niet apart gedefinieerd) beschrijft waar een organisatie voor staat als het om MVO gaat. legt uit waar een organisatie voor staat als het om MVO gaat. Welke plaats en functie wilt u innemen met uw bedrijf in de maatschappij?

Zorg ervoor dat de missie antwoord geeft op de volgende vragen:

 • Waar staan wij voor?
 • Welke maatschappelijke thema's zijn voor ons belangrijk?
 • Waar willen wij aan bijdragen?
 • Voor wie bestaan we?
 • Welke maatschappelijke meerwaarde hebben wij?

Voorbeeld: de voorlopige missie van Lexman BV

Voorbeeld: de voorlopige missie van AGV BV

Visie
Een Een visie is een concretisering van de missie en beschrijft waar een organisatie voor gaat. Op deze manier geeft een visie een beeld van de toekomst. Uw MVO-visie (al dan niet apart gedefinieerd) beschrijft het gewenste langetermijn-perspectief op het gebied van MVO. maakt de missie concreet. Met andere woorden: waar gaat uw organisatie voor? Het geeft een beeld van de toekomst.

Zorg ervoor dat de visie antwoord geeft op de volgende vragen:

 • Wat willen we bereiken op de genoemde maatschappelijke thema’s?
 • Wat is ons toekomstbeeld?
 • Wat zijn onze lange-termijn-ambities
 • Waar geloven we in?

Voorbeeld: de voorlopige visie van Lexman BV

Voorbeeld: de voorlopige visie van AGV BV

4. Toets uw missie en visie

Het is waardevol om mensen buiten de werkgroep te vertellen over uw missie en visie. Vraag uw collega’s, het bestuur en eventueel ook andere stakeholders expliciet om feedback.

Voorbeeld: Lexman BV toetst haar missie en visie

Voorbeeld: AGV BV toetst haar missie en visie

5. Definitieve missie en visie

Verwerk de op- en aanmerkingen op uw voorlopige missie en visie. Hiermee maakt u uw missie en visie definitief.

Voorbeeld: de definitieve missie en visie van Lexman BV

Voorbeeld: de definitieve missie en visie van AGV BV

U heeft nu een missie en een visie. De basis van het MVO-plan ligt hiermee klaar. In de volgende stap vertaalt u deze missie en visie door naar een MVO-plan. Hiermee maakt u uw MVO-beleid compleet.

MVO-plan

U heeft een Een missie is de hogere doelstelling en ambitie van een bedrijf en beschrijft waar de organisatie voor staat. Een MVO-missie (al dan niet apart gedefinieerd) beschrijft waar een organisatie voor staat als het om MVO gaat. en een Een visie is een concretisering van de missie en beschrijft waar een organisatie voor gaat. Op deze manier geeft een visie een beeld van de toekomst. Uw MVO-visie (al dan niet apart gedefinieerd) beschrijft het gewenste langetermijnperspectief op het gebied van MVO.. Dit is de basis voor uw MVO-plan. Met uw MVO-plan bepaalt u hoe u uw missie en visie in de praktijk kunt brengen. Het MVO-plan vormt samen met de missie en visie de basis voor uw MVO-beleid.

MVO-plan
Het zetten van de volgende 5 stappen levert u een MVO-plan op. Dit bestaat uit:

 • MVO-doelstellingen
  Op basis van de verschillende thema’s die naar voren kwamen in de omgevingsanalyse van de vorige fase formuleert u, in lijn met uw missie en visie, uw MVO-doelstellingen maken duidelijk welke resultaten u wilt bereiken op welke MVO-onderwerpen.. Door KPI’s helpen bij het meetbaar maken van de MVO-doelstellingen: het zijn indicatoren waarmee prestaties en resultaten gemeten kunnen worden, en waar dus op gestuurd kan worden. vast te stellen maakt u deze doelstellingen meetbaar. De eerste 4 stappen helpen u daarbij.
 • Een strategie
  De laatste stap helpt u een Uw MVO-strategie is het plan om tot uw gestelde MVO-doelen te komen. Zodra u uw MVO-doelstellingen en bijbehorende KPI’s hebt vastgesteld, beschrijft u in uw strategie hoe u die doelen wilt bereiken. te formuleren, deze beschrijft hoe u uw doelstellingen gaat behalen.

Maak in 5 stappen uw MVO-plan:

1. MVO-thema's

In de omgevingsanalyse heeft u in kaart gebracht welke MVO-thema’s belangrijk zijn voor uw bedrijf. Deze komen in brede zin in uw Een missie is de hogere doelstelling en ambitie van een bedrijf en beschrijft waar de organisatie voor staat. Een MVO-missie (al dan niet apart gedefinieerd) beschrijft waar een organisatie voor staat als het om MVO gaat. en Een visie is een concretisering van de missie en beschrijft waar een organisatie voor gaat. Op deze manier geeft een visie een beeld van de toekomst. Uw MVO-visie (al dan niet apart gedefinieerd) beschrijft het gewenste langetermijnperspectief op het gebied van MVO. naar voren. Maak de algemene missie en visie specifiek door weer terug te kijken naar de thema’s die belangrijk zijn voor uw bedrijf. Beschrijf waarom deze thema’s een rol spelen in uw bedrijf.

Kijk nog een keer naar de prioriteitsstelling van thema's uit eerdere stappen. Of gebruik ISO 26000 bij het bepalen welke thema's prioriteit hebben.

Voorbeeld: de MVO-thema's van Lexman BV

Voorbeeld: de MVO-thema's van AGV BV

2. Key Performance Indicators (KPI's)

Om de thema’s nog concreter te maken en om straks doelen te kunnen stellen die ook gemonitord kunnen worden, helpt het om indicatoren vast te stellen. KPI’s helpen bij het meetbaar maken van de MVO-doelstellingen: het zijn indicatoren waarmee prestaties en resultaten gemeten kunnen worden, en waar dus op gestuurd kan worden. maken doelstellingen meetbaar.

Wat zijn KPI's
Het zijn indicatoren waarmee prestaties en resultaten gemeten kunnen worden, en waar u dus op kunt sturen. Zo kan bijvoorbeeld ‘kilo CO2-uitstoot’ een indicator zijn voor luchtvervuiling, of ‘personeelsverloop’ een indicator voor medewerkerstevredenheid.

Aan de slag
Stel voor elk maatschappelijk thema indicatoren vast. Stel ook een plan op om de voortgang periodiek te monitoren en te evalueren. Voor welke indicatoren kiest u? En hoe pakt u dit aan?

Lees deze blog over verstandig KPI-gebruik.

Voorbeeld: de KPI's van Lexman BV

Voorbeeld: de KPI's van AGV BV

3. Nulmeting

Breng in kaart hoe u nu scoort op de verschillende maatschappelijke thema’s door te meten op de KPI’s. Op sommige thema's heeft u wellicht al inspanningen gedaan en scoort u al goed. Deze nulmeting is het startpunt voor uw doelstellingen. Straks kunt u zien of u hierop vooruitgang heeft geboekt. 

 • Hier vindt u een overzicht van verschillende scans en nulmetingsinstrumenten
 • Bent u partner van MVO Nederland? Dan is MVO MAPS een manier om uw MVO-positie op verschillende maatschappelijke thema’s in kaart te brengen. U vindt MVO MAPS in uw partnerprofiel.

Voorbeeld: de nulmeting van Lexman BV

Voorbeeld: de nulmeting van AGV BV

4. MVO-doelstellingen

MVO-doelen op basis van uw KPI's

Nu u weet waar u staat, kunt u op basis van uw ambities resultaatsdoelen vaststellen voor iedere indicator. Zorg ervoor dat de doelstellingen in lijn zijn met de ambitie die in de visie is uitgesproken. Zorg er daarnaast voor dat de doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (SMART) zijn. U kunt voor voldoende Draagvlak gaat in de context van MVO over de mate waarin interne en externe stakeholders het MVO-beleid ondersteunen. zorgen wanneer u de MVO-doelstellingen in samenspraak met uw medewerkers formuleert.

Voorbeeld: de MVO-doelen van Lexman BV

Voorbeeld: de MVO-doelen van AGV BV

Algemene MVO-doelen
Niet alle MVO-doelen vallen onder een maatschappelijk thema. Denk daarom los van deze doelen ook na of er algemene MVO-doelen zijn. Denk aan het uitbrengen van een maatschappelijk verslag, aan groter intern draagvlak of meer stakeholderbetrokkenheid. Maak ook deze doelen SMART.

Voorbeeld: de algemene MVO-doelen van Lexman BV

Voorbeeld: de algemene MVO-doelen van AGV BV

5. Actieplan

Stel een actieplan op
Als u uw doelen heeft geformuleerd, geeft een Uw MVO-strategie is het plan om tot uw gestelde MVO-doelen te komen. Zodra u uw MVO-doelstellingen en bijbehorende KPI’s hebt vastgesteld, beschrijft u in uw strategie hoe u die doelen wilt bereiken. aan hoe deze doelen behaald gaan worden: de acties die moeten worden genomen, hoe deze moeten worden genomen en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Voor het opstellen van een actieplan stelt u zichzelf de volgende vragen:

 • In welke bedrijfsprocessen oefent u invloed uit op de verschillende maatschappelijke thema’s?
 • Hoe kunt u hierin verduurzamen?
 • Hoe ziet de planning eruit?
 • Wie is hiervoor verantwoordelijk en is hier budget voor?

Wijs een verantwoordelijke aan
Heeft u het actieplan opgesteld, dan is het belangrijk om een verantwoordelijke aan te wijzen die toeziet op de uitvoering van de maatregelen.

Onder de partners van MVO Nederland zijn veel adviesbureau’s die u kunnen helpen bij het opstellen van een MVO-beleid en actieplan.

Voorbeeld: het actieplan van Lexman BV

Voorbeeld: het actieplan van AGV BV

Nu u een MVO-plan heeft geformuleerd, is uw MVO-beleidsplan compleet. In de volgende stap gaat het om het uitvoeren van dit plan.

Uitvoeren

U heeft een missie en visie en het MVO-plan is af. U kunt nu tot actie overgaan.

Het uitvoeren van het MVO-plan
Het zetten van de volgende 5 stappen levert u op:

 • De geplande acties zijn uitgevoerd
 • Meer bewustzijn van, en kennis over MVO binnen de organisatie
 • Integratie van MVO in de relevante bedrijfsprocessen
 • U hebt aan de buitenwereld laten zien wat u aan MVO doet

Voer in 5 stappen uw MVO-acties uit:

1. Stel een MVO-werkgroep samen

Als u nog geen MVO-werkgroep heeft opgericht, dan kunt u dat nu doen. Deze groep helpt om het MVO-beleid uit te voeren. 

Zorg ervoor dat de werkgroep bestaat uit mensen van verschillende afdelingen van het bedrijf. Iedereen kan zo zijn eigen afdeling motiveren aan de slag te gaan. De een kan erop letten dat er duurzaam wordt ingekocht. Een ander verzamelt de gegevens voor een maatschappelijk verslag.

2. Zorg dat er draagvlak is binnen de organisatie

Draagvlak komt overal terug in MVO STEPS. Pas als er Draagvlak gaat in de context van MVO over de mate waarin interne en externe stakeholders het MVO-beleid ondersteunen. is bij de juiste mensen voor uw MVO-doelen, heeft uw MVO-beleid kans van slagen in de praktijk.

Betrokkenheid en innovatie
Stimuleer uw medewerkers met MVO aan de slag te gaan. Laat hen het belang ervan inzien, nodig hen uit tot meedenken en probeer zoveel mogelijk vragen over MVO te beantwoorden. Zo raakt men meer betrokken bij het thema en is de kans groter dat de MVO-doelen gehaald worden. En is er een grotere kans op creatieve en innovatieve MVO-ideeën.

 • Geef als leidinggevende het goede voorbeeld. Inspireer de medewerkers om ze betrokken te houden bij MVO. 
 • Betrek medewerkers en management bij de implementatie van MVO. Soms is hiervoor een aanpassing in de bedrijfsvoering nodig. Leg de verantwoordelijkheid voor bepaalde MVO-doelstellingen bij personen waarbij dit logisch past gezien hun taken en functie. Geef hen ook de vrijheid, bevoegdheid en verantwoordelijkheid om die doelstellingen te bereiken. En motiveer ze om met nieuwe ideeën voor MVO te komen.
 • ISO 26000 geeft tips over het vergroten van draagvlak onder medewerkers
 • Hier leest u meer over draagvlak 

Voorbeeld: zo creëert Lexman BV draagvlak

Voorbeeld: zo creëert AGV BV draagvlak

3. Zorg dat medewerkers met MVO aan de slag kunnen

Zorg dat er naast enthousiasme ook voldoende kennis, vaardigheid en begrip van MVO is, in alle lagen van de organisatie. Organiseer workshops of trainingen voor uw medewerkers over MVO. Deelgroepen kunnen zich specialiseren in deelthema’s van MVO.  Ook is het belangrijk om de organisatie te voorzien van de juiste hulpmiddelen en randvoorwaarden om het MVO-beleid uit te voeren, denk bijvoorbeeld aan ICT.

 • Richt uw organisatie in op uw geplande acties (denk aan managementsystemen, organisatiestructuur, huisvesting, ICT en bedrijfsvoering)
 • Deze tips geeft ISO 26000 over het vergroten van de MVO-competenties van medewerkers
 • Werk waar mogelijk samen met andere partijen: met branchegenoten, maatschappelijke organisaties, partijen in uw keten. Door kennis te bundelen of de handen ineen te slaan kunt u vaak meer bereiken en heeft u grotere slagkracht.
 • Zoek een netwerk dat bij u past. Binnen een netwerk komt u sneller in contact met gelijkgestemden.  
 • Word partner van MVO Nederland en maak gebruik van het uitgebreide kennis- en dienstenaanbod op het gebied van MVO.

Voorbeeld: de medewerkers van Lexman BV

Voorbeeld: de medewerkers van AGV BV

4. Integreer MVO in alle bedrijfsprocessen

In uw MVO-plan heeft u met een actieplan geformuleerd wie welke acties moet nemen om de MVO-doelen te halen. Voor goede borging van MVO is het belangrijk dat hiet niet bij deze losse MVO-acties blijft, maar dat alle afdelingen bijdragen aan het behalen van de MVO-doelen.

De facilitaire afdeling kan bijdragen aan het terugdringen van CO2-uitstoot door te zorgen voor energiezuinige verlichting of verwarming. De inkoopafdeling kan bijdragen door groene stroom in te kopen. De HR-afdeling door waar mogelijk het OV te stimuleren.

Met al uw bedrijfsprocessen kunt u bijdragen aan uw MVO-doelstellingen.

Denk aan:

Deze tips geeft ISO 26000 over het integreren van MVO in alle bedrijfsprocessen

5. Communiceer

Communiceer over uw MVO-doelen en de maatregelen die u neemt. Maar ook over de dilemma’s waar u tegenaan loopt. Communiceer niet zo zeer hoe goed u bent, maar hoe ver u bent. Kortom: wees transparant.

Transparantie gaat over de mate van openheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van een organisatie ten aanzien van haar stakeholders. gaat over de mate van openheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van uw organisatie ten aanzien van de omgeving. Denk aan medewerkers, maar ook aan buurtbewoners, maatschappelijke organisaties, afnemers, leveranciers en overheden. Het gaat hierbij om tweerichtingscommunicatie tussen uw bedrijf en de omgeving. Daardoor laat u aan anderen zien dat u zich bezighoudt met MVO en geeft u Stakeholders zijn organisaties of personen die worden beïnvloed door de activiteiten en besluiten van een organisatie. Voorbeelden zijn afnemers/klanten, leveranciers, branche- en beroepsverenigingen, vakbonden, NGO’s, (lokale) overheden, financiers, werknemers, ondernemingsraden, zuster- of moederbedrijven, omwonenden en aandeelhouders. de gelegenheid hierop te reageren.

 • Een Een beleidsverklaring is een publiekelijke intentie om (op een bepaald onderwerp) iets te bereiken. Vaak wordt deze ondertekend door de hoogste leidinggevende, om de verklaring extra kracht bij te zetten. is een goede manier om te laten zien wat uw MVO-intenties zijn.
 • Blijf regelmatig in contact met uw stakeholders om hen op de hoogte te houden van uw MVO-activiteiten. Naar aanleiding van de feedback die u van stakeholders ontvangt, kunt u eventueel de activiteiten nog tijdig bijsturen.
 • De MVO-communicatiewijzer laat zien op welke manieren u uw MVO- prestaties zichtbaar kunt maken
 • Hier leest u meer over slimme communicatie en marketing
 • Lees ook meer over transparantie

Voorbeeld: de communicatie van Lexman BV

Voorbeeld: de communicatie van AGV BV

Op deze manier bent u structureel bezig met het uitvoeren van uw MVO-plan. Uw bedrijf verandert voortdurend, en ook MVO is continu in beweging. Daarom gaat de volgende stap over het aanpassen en verbeteren van uw MVO-beleid.

Verbeteren

MVO is continu in beweging. U heeft uw MVO-plan gemaakt en MVO-activiteiten ook uitgevoerd. Ontdek nu of de doelen gehaald zijn, en of het door veranderingen in de omgeving nodig is uw doelen aan te passen. Verbeter of vul uw MVO-plan aan op basis van de uitkomst.

Dat doet u door de MVO-activiteiten en -prestaties te monitoren en te evalueren. Dragen deze bij aan de MVO-doelstellingen die u eerder in uw MVO-plan heeft geformuleerd?

Aanpassen en verbeteren
Het zetten van de volgende 5 stappen levert u op:

 • Inzicht in de uitgevoerde MVO-activiteiten en uitkomsten en de doeltreffendheid en doelmatigheid ervan
 • Een aangepast en verbeterd MVO-plan

Verbeter in 5 stappen uw MVO-plan:

1. Meet uw resultaten

Bij MVO-plan heeft u KPI’s helpen bij het meetbaar maken van de MVO-doelstellingen: het zijn indicatoren waarmee prestaties en resultaten gemeten kunnen worden, en waar dus op gestuurd kan worden. vastgesteld. Door de resultaten op deze KPI’s te meten krijgt u inzicht in uw MVO-prestaties. Dit is te vergelijken met de nulmeting, die u deed na het vaststellen van de KPI's.

Naast het meten op de vastgestelde doelen, kunt u monitoren  hoe uw medewerkers over MVO denken, en wat daarin veranderd is.

 • De MVO-wegwijzer ISO 26000 geeft meer tips voor het meten van MVO-prestaties
 • Er bestaan veel meetinstrumenten die u helpen met het in kaart brengen van uw duurzaamheidsprestaties. Een greep uit deze instrumenten:

Voorbeeld: Lexman BV meet haar MVO-prestaties

Voorbeeld: AGV BV meet haar MVO-prestaties

2. Evalueer uw resultaten

Leg de resultaten uit stap 1 (meten), naast de gestelde doelen. Welke doelen zijn behaald? Welke niet?

 • Vergelijk uw prestaties met die van andere bedrijven of met eerdere perioden in een benchmark.
 • Bent u partner van MVO Nederland? Dan is MVO MAPS een manier om uw MVO-positie op verschillende maatschappelijke thema’s in kaart te brengen. U vindt het in uw partnerprofiel.
 • De MVO-wegwijzer ISO 26000 geeft meer tips voor het evalueren van MVO-activiteiten en -prestaties.
 • Denk in deze fase ook na hoe u kunt zorgen dat de behaalde resultaten blijvend zijn.

3. Rapporteer en communiceer

Profileer uzelf met de behaalde MVO-prestaties, maar wees ook open over de niet behaalde MVO-prestaties. Op deze manier laat u aan uw klanten en andere Stakeholders zijn organisaties of personen die worden beïnvloed door de activiteiten en besluiten van een organisatie. Voorbeelden zijn afnemers/klanten, leveranciers, branche- en beroepsverenigingen, vakbonden, NGO’s, (lokale) overheden, financiers, werknemers, ondernemingsraden, zuster- of moederbedrijven, omwonenden en aandeelhouders. zien wat u aan MVO doet, wat daarbij goed gaat en waar u nog mee worstelt. Als zij weten wat u aan MVO doet, krijgt u erkenning voor uw MVO-prestaties. Door transparant te zijn over de dilemma’s waar u in uw bedrijf mee kampt, wordt u voor belanghebbenden beter aanspreekbaar op uw activiteiten. Dat leidt er toe dat ze met u mee kunnen denken over oplossingen en verbeteringen.

Voorbeeld: de rapportage van Lexman BV

Voorbeeld: de rapportage van AGV BV

4. Inventariseer veranderende verwachtingen

Ga opnieuw in gesprek met uw interne en externe Stakeholders zijn organisaties of personen die worden beïnvloed door de activiteiten en besluiten van een organisatie. Voorbeelden zijn afnemers/klanten, leveranciers, branche- en beroepsverenigingen, vakbonden, NGO’s, (lokale) overheden, financiers, werknemers, ondernemingsraden, zuster- of moederbedrijven, omwonenden en aandeelhouders. om meer inzicht te krijgen in nieuwe kansen en (veranderde) verwachtingen.

Voorbeeld: de stakeholderdialoog van Lexman BV

Voorbeeld: de stakeholderdialoog van AGV BV

5. Pas uw MVO-plan aan

Op basis van de evaluatie en veranderende verwachtingen kunt u uw MVO-plan aanpassen.

Voorbeeld: Lexman BV past haar MVO-plan aan

Voorbeeld: AGV BV past haar MVO-plan aan

 • Heroverweeg de huidige activiteiten
 • Zet nieuwe activiteiten op voor nieuwe onderwerpen
 • Voer verbeteringen door in bestaande activiteiten
 • Verbreed de reikwijdte van programma’s en activiteiten
 • Ga na of er extra of andere middelen kunnen worden ingezet voor MVO-activiteiten.
 • Deze tips geeft ISO 26000 over het verbeteren van MVO-plannen

Voorbeeld: het aanpassen van de plannen van Lexman BV

Voorbeeld: het aanpassen van de plannen van AGV BV

Dit is de basis waarmee u een nieuw plan kunt vormen: volg hiervoor opnieuw de stappen bij MVO-plan.