Praktijkvoorbeeld

CZL Tilburg gaat bij oppervlaktebehandeling zorgvuldig om met chemicaliën en investeert in milieuvriendelijke productiemethodes.

Sustainable Development Goals

Aan de slag

Elk van de zeventien Global Goals is uitgewerkt in een aantal targets die duidelijk maken welke activiteiten en welke resultaten worden gevat onder een doel. Aan de targets zijn vervolgens telkens één of meerdere meetbare indicatoren gekoppeld. Die indicatoren geven weer op welk niveau wereldwijd wordt onderzocht hoe landen presteren op de SDG's.

De WBSCD (World Business Council for Sustainable Development), GRI (Global Reporting Initiative) en de UN Global Compact ontwikkelden samen de SDG Compass: een hulpmiddel voor bedrijven die de SDG's willen opnemen in hun (MVO-)beleid. De drie partijen laten met behulp van dit kompas zien hoe bedrijven door investeringen, nieuwe technologie en creativiteit oplossingen kunnen bieden voor de mondiale vraagstukken waar de SDG's op aanhaken. De doelen bieden kansen voor het identificeren van nieuwe economische groeimogelijkheden, het versterken van (internationale) relaties en het stabiliseren van economische markten.

De SDG's voor MKB bedrijven en grootbedrijven

Het SDG Compass definieert de volgende vijf stappen voor bedrijven:

 1. De SDG's begrijpen.
 2. Prioriteiten bepalen op basis van impactgebieden.
 3. Doelen stellen en KPI's formuleren.
 4. Het integreren van de doelstellingen en KPI's in de hele organisatie.
 5. Rapporteren en communiceren.

Samenvatting stap twee, drie, vier

Niet elk van de zeventien SDG's is relevant voor jouw bedrijf. Daarom doe je in stap twee onderzoek naar de huidige en potentiële positieve of negatieve impact van je bedrijfsactiviteiten op één of meer van de zeventien Global Goals en/of onderliggende doelstellingen.

Na het definiëren van de eigen prioriteiten, is het van belang om in stap drie specifieke, tijdsgebonden en meetbare doelen te stellen voor het bedrijf. Door deze doelen af te stemmen op de SDG's, krijgen ze meer betekenis en is het makkelijker voor bedrijven om ze te communiceren in het kader van duurzame ontwikkeling. Het SDG Compass biedt daarnaast een database met verschillende tools en koppelt de doelen en doelstellingen aan bestaande Business Indicators uit de GRI G4, CDP en de UN Global Compact-Oxfam Poverty Footprint.

In stap vier integreer je de doelen in het bedrijf. Dat kun je doen door zelf acties te ondernemen. Of door partnerschappen aan te gaan met andere partijen, dan is het bereik van de doelen groter en zullen ze uiteindelijk meer impact hebben.

Twee tools

De tools van MVO Nederland, MVO Steps en ISO 26000 wegwijzer, helpen je met een goede strategische implementatie en integratie van MVO in je bedrijf. Wanneer je bij het gebruik van deze tools meteen aanhaakt bij de Global Goals, zorg je voor verankering in een vroeg stadium.

Praktijkvoorbeeld

Een Nederlandse frisdrankproducent (MKB bedrijf) ontwikkelt en produceert frisdranken en mineraalwaters voor een aantal doelgroepen. In het productieproces maakt het bedrijf vooral gebruik van lokale, natuurlijke grondstoffen zonder toevoegingen en houden ze rekening met gezondheidsaspecten als suikers en een gezond drinkpatroon van consumenten. Een belangrijk onderdeel van het product is de primaire verpakking, die bestaat uit PET flessen en drankenkartons, en de secundaire verpakkingen. Het bedrijf kiest bewust voor 100% gerecycled PET in de flessen en werkt actief aan de verdere verduurzaming van de verpakkingen.

Voor dit bedrijf zijn de belangrijkste MVO thema's:

 • Gezondheid
 • CO2 uitstoot
 • De relatie met de consument
 • Milieu

Op basis van deze (versimpelde) analyse constateert het bedrijf dat zij vooral impact heeft op Global Goals:

 • Nummer drie: good health.
 • Nummer zes: clean water & sanitation.
 • Nummer acht: decent work & economic growth.
 • Nummer twaalf: responsible consumption & production.
 • Nummer dertien: climate action.

Op deze vijf goals wil het bedrijf in de toekomst bedrijfsspecifieke KPI's gaan formuleren. 

Wil jij ook met de SDG's aan de slag in de strategie van jouw organisatie? MVO Nederland helpt je graag met een strategiesessie op basis van de SDG's.

De SDG's en Impact Meten

Bedrijven worden steeds dringender verzocht en gestuurd te laten zien hoe zij de maatschappij beïnvloeden. Wat is de impact van jouw activiteiten op de maatschappij? Het gaat zowel om positieve als om negatieve impact. De SDG's zijn een goed hulpmiddel bij het meten van de impact van jouw bedrijf op wereldschaal. Maar ook om te bepalen op welke thema's je als bedrijf impact wilt hebben. In het dossier Impact Meten vind je een stappenplan die je helpt impact te meten binnen jouw bedrijf.

De SDG's en Transparantie

Je kunt de SDG's ook gebruiken als 'kapstok' voor je duurzaamheidsverslag. KPMG deed onderzoek naar de mate waarin grote organisaties rapporteren over hun eigen duurzaamheidsprestaties. Uit dit onderzoek blijkt dat van de 250 grootste corporaties ter wereld, 93% rapporteert over eigen duurzaamheidsprestaties en de impact die ze daarmee hebben. Open en eerlijke informatie verstrekken over de voortgang van de doelen is niet alleen belangrijk voor een bedrijf, maar ook voor partners en andere belanghebbenden.

De SDG's kunnen bedrijven als kapstok gebruiken om over duurzaamheid/MVO te rapporteren. In deze blog geeft Jos Reinhoudt, transparantie-expert bij MVO Nederland, enkele voorbeelden. Het GRI heeft uitgezocht hoe de SDG's zich verhouden tot de GRI indicatoren voor duurzaamheidsverslaglegging. Dit is ook terug te vinden in het SDG Compass.

Lees ook meer over het nut, de noodzaak en aanpak van transparantie en verslaglegging.

Laatst bijgewerkt: 
12-12-2016 15:48