Food & Agribusiness

Helpdesk

Nut en noodzaak

De food & agrisector en duurzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De business is afhankelijk van de beschikbaarheid en kwaliteit van natuurlijke elementen zoals het klimaat, grond, lucht en water. De druk op deze natuurlijke elementen neemt alleen maar toe.

De groeiende wereldbevolking wil meer voedsel, meer kleding en meer energie. Tegelijkertijd groeit het tekort aan zoet water en vruchtbare landbouwgrond. Volgens cijfers van de VN gaat elk jaar zo'n tien miljoen hectare landbouwgrond verloren aan erosie. Dit zijn ongeveer dertig voetbalvelden per minuut. Als het verlies van vruchtbare grond in dit tempo doorgaat, is er over zestig jaar geen landbouw meer mogelijk.

Er valt ook veel winst te behalen op het terugdringen van voedselverspilling. Wereldwijd wordt zo'n een derde van het geproduceerde voedsel jaarlijks weggegooid.

Hieronder komen thema's aan bod waar u als food & agri-ondernemer mee te maken heeft en het verschil kan maken.

Milieu en biodiversiteit

Impact: Als ondernemer in de food & agribusiness bent u direct of indirect afhankelijk van een gezond ecosysteem. Zonder een vruchtbare bodem, schone lucht en voldoende zoet water kan er niet geproduceerd worden.
Gevolg: Door slecht beheer, intensieve monoculturen en het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen raakt steeds meer landbouwgrond verontreinigd of uitgeput. Bedrijven zien hun productie teruglopen en de continuïteit van hun levering staat onder druk. Dit heeft gevolgen voor de hele keten, van productie tot retail. 

Energie en klimaat

Impact: Als energie-intensieve sector heeft de food & agribusiness een negatieve impact op het klimaat. Door verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkolen komt er CO2 in de lucht. Dit is een belangrijke oorzaak van het broeikaseffect dat zorgt voor opwarming van de aarde: een stijging van de zeespiegel, droogte, extreem weer en ontwrichting van ecosystemen. Bovendien stijgen de energieprijzen jaarlijks door de slinkende voorraden fossiele brandstoffen.
Gevolg: Klimaatverandering brengt grote risico's met zich mee voor de wereldwijde voedselvoorziening. De afgelopen jaren mislukten veel oogsten in de VS, China en Rusland als gevolg van langdurige droogte. Dit leidde tot hogere prijzen van landbouwproducten en prijsschommelingen. Stijgende energieprijzen zijn een groeiende en onzekere kostenpost voor elke ondernemer.  

Grondstoffen

Impact: Grond- en voedingsstoffen zoals soja en tarwe, maar ook fosfaat, zink en eiwit zijn beperkt beschikbaar en worden schaarser. Dit terwijl fosfaat een essentieel element is van kunstmest. En bodems die weinig tot geen zink bevatten, leiden tot lagere opbrengsten. Eiwit is bovendien de belangrijkste voedingsstof voor de mens
Gevolg: Door deze schaarste nemen de risico's voor de menselijke gezondheid en gezondheid van landbouwgewassen toe. Jaarlijks sterven wereldwijd 800.000 mensen door tekorten aan onmisbare voedingsstoffen voor landbouwgewassen. Het is dus zaak om op een duurzame wijze met energie, brand- en grondstoffen om te gaan. 

Voedselverspilling

Impact: Elk jaar wordt wereldwijd ongeveer een derde deel van het geproduceerde voedsel weggegooid.
Gevolg: Dit betekent verspilling van kostbare hulpbronnen en geld (ongeveer € 550 miljard!). Bovendien heeft voedselverspilling een negatief effect op de beschikbaarheid van voedsel voor anderen. Het is niet alleen vanuit ethisch perspectief, maar ook qua kostenbesparing belangrijk om voedselverspilling tegen te gaan.

Gezondheid

Impact: In de voedingsmiddelenindustrie worden enorm veel suikers, vetten, zoetstoffen en zout gebruikt. Zo krijgen Nederlanders gemiddeld negen gram zout per dag binnen. acht gram meer dan nodig is. 
Gevolg: Bijna 1,5 miljard volwassenen op de wereld hebben last van overgewicht. Sinds 1980 is dit aantal met 23% gestegen. In Nederland kampt ruim 40% van de bevolking met overgewicht. Teveel zout in levensmiddelen kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten. Als ondernemer in de voedingssector, horeca en catering kunt u hier het verschil maken.

Dierenwelzijn

Impact: De Nederlandse commerciële dierhouderij, waaronder de bio-industrie, heeft zich in de 20e eeuw snel ontwikkeld. Kenmerken van de bio-industrie zijn onder meer de hoge dierdichtheid, schaalvergroting, specialisatie en mechanisering. Vaak ten koste van de leefomgeving van het dier.
Gevolg: Dieren die worden aangetast in hun welzijn, hebben een grotere kans om ziek te worden. In een dichtbevolkt land als Nederland is het zaak om de uitbraak van deze soms zeer besmettelijke ziektes te voorkomen. Ook let de consument steeds beter op waar zijn voedsel vandaan komt en of het diervriendelijk geproduceerd is. Dit geldt zowel voor bedrijven die direct met dieren te maken hebben, als voor bedrijven die dierlijke producten inkopen. 

Eerlijke handel

Impact: Ons voedsel wordt over de hele wereld geproduceerd. Ook in ontwikkelingslanden waar veelal goedkoop geproduceerd kan worden. Eerlijke handel gaat om leefbare lonen voor iedereen binnen de keten. Bij het invoeren van een leefbaar loon is er meestal sprake van stijgende loonkosten. 
Gevolg: Deze extra kosten kan een bedrijf compenseren met kwaliteit, productiviteit en reputatie en doorberekenen in een hogere consumentenprijs. Gezonde en gelukkige werknemer zijn namelijk productiever. En een goede reputatie en minder risico op negatieve media-aandacht helpt ook bij de verkoop.

Duurzaam inkopen

Impact: Kent u de herkomst van uw grondstoffen? Onder welke arbeidsomstandigheden grondstoffen worden geproduceerd en of de productie milieuschade tot gevolg heeft, is niet altijd duidelijk. 
Gevolg: Duurzaam inkopen biedt kansen: veel afnemers vragen om duurzame producten. Wanneer milieu- en arbeidsomstandigheden aan het begin van de keten beter geregeld zijn, vergroot dat de arbeidsproductiviteit, kwaliteit van uw producten en leveringszekerheid. Bovendien zijn milieubesparende maatregelen vaak ook kostenbesparend. Transparant zijn over de herkomst van uw producten, draagt bij aan een goede reputatie en de geloofwaardigheid van uw verhaal. 

Lees wat de resultaten zijn van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de food & agribusiness en hoe u hiermee aan de slag kan.

Laatst bijgewerkt: 
27-05-2015 11:49