Adres

Diepenhorstlaan 3
2288 EW RIJSWIJK ZH
Nederland
0703906365
http://www.knsnet.nl

Contactpersoon

Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie

Over Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie

De Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS) is de enige brancheorganisatie voor alle slagerondernemers in Nederland. Dit kunnen reguliere slagers zijn, maar ook zelfslachtende slagers, (productie)bedrijven en/of bedrijven gericht op catering. De KNS stelt zich ten doel het in de meest ruime zin bevorderen van een gezonde ontwikkeling van het slagersbedrijf en de bijbehorende ondernemersvaardigheden van het slagersbedrijf. Voorts het behartigen van de belangen van de branche in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder. Meer informatie over de dienstverlening van de KNS vindt u op www.knsnet.nl

Over Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie

Type organisatie:
Branche- of beroepsorganisatie
Aantal medewerkers:
11 t/m 100

MVO activiteiten

De Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS) handelt altijd vanuit vijf kernwaarden: 1. Mens en Gezondheid: de KNS ondersteunt de consument in zijn behoefte aan gezonde voeding en in de wens om een bewuste voedingskeuze te kunnen maken. De KNS zet zich in voor optimale voedselveiligheid, transparantie in het gebruik van voedingsmiddelen en goede producten met verantwoorde voedingswaarden, die bijdragen aan de gezondheid van de consument. 2. Mens en Dierenwelzijn: de KNS zet zich in voor dierenwelzijn door er zorg voor te dragen dat dieren in de voedselketen in alle fasen van hun leven op respectvolle en correcte wijze worden behandeld. 3. Mens en Milieu: de KNS wil een bijdrage leveren aan een duurzaam milieu en zet zich daarom in voor een verduurzaming van de gehele voedselketen. 4. Verantwoord ondernemen: de KNS heeft als branchevereniging een maatschappelijk betekenis en verantwoordelijkheid en verricht al haar handelen daarom vanuit het perspectief van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 5. Goed werkgeverschap: de KNS richt zich als werkgeversorganisatie op het realiseren van goede arbeidsvoorwaarden, goede arbeidsomstandigheden en op goede arbeidsverhoudingen. Vanuit bovenstaande kernwaarden worden de activiteiten van de KNS uitgevoerd. De werkzaamheden omvatten individuele en collectieve belangenbehartiging. Slagers in Nederland ondernemen vaak al duurzaam op het gebied van bedrijfsvoering en inkoop. De KNS stimuleert deze ontwikkeling van harte is daarom gestart met het traject ‘duurzame slager’ om zo branchebreed nog meer bewustwording te creëren. SMK (Stichting Milieukeur) ontwikkelde hiervoor, in samenwerking met de KNS, het instrument Barometer Duurzame Slager. Deze Barometer is een instrument waarmee doelstellingen op het gebied van duurzaamheid concreet, meetbaar en controleerbaar worden gemaakt. In de Barometer zijn op drie niveaus criteria opgesteld. Deze criteria zijn op hoofdlijnen zijn onder te verdelen in twee thema’s: duurzaam inkopen en duurzame bedrijfsvoering. De inzet voor het verduurzamen van de vleesketen is een logisch gevolg. De KNS zet zich namelijk in om het aanbod van duurzame dierlijke producten met een focus op dierenwelzijn te stimuleren en onderschrijft het convenant ‘Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten’. Dit convenant beoogt het aanbod van duurzame dierlijke producten met een focus op dierenwelzijn te stimuleren. In samenwerking met de nVWA heeft de KNS voor de gehele slagersbranche een vernieuwde hygiënecode ontwikkeld. Daarnaast is voor de branche een Risico-inventarisatie& Evaluatie (RI&E) van toepassing. De KNS onderhoudt duurzame relaties en werkt samen met diverse organisaties zoals MKB-Nederland, Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) en Detailhandel (HBD), Productschap Vee en Vlees (PVV), Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Voedingscentrum en Energiecentrum MKB. Er vindt bijvoorbeeld overleg plaats met het Voedingscentrum over vetzuren. De gehalte van deze vetzuren is laag in slagersproducten en past daardoor in een gezond eetpatroon. De KNS is betrokken bij beleidsvorming omtrent castratie van biggen om ‘berengeur’ tegen te gaan. De KNS ondersteunt het werk van de CliniClowns door middel van bescheiden, maar structurele giften. De KNS vindt het doel dat Cliniclowns nastreeft belangrijk en ondersteunt dit om op deze manier bij te dragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen door het steunen van dit maatschappelijke doel. De KNS-kernwaarde ‘Mens en Gezondheid’ is, samen met de andere kernwaarden van de KNS, een leidraad voor het volledige handelen van de organisatie.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.