Maatschappelijk betrokken ondernemen

Wonen

Mensen wonen graag in een prettige leefbare omgeving. Die leefbaarheid wordt bepaald door de sociale samenhang en de betrokkenheid van bewoners bij hun wijk of dorp en veiligheid. Veiligheid staat altijd hoog op de wensenlijstjes van burgers. Mensen willen zich thuis en op straat veilig voelen. Ze willen zich prettig voelen in hun buurt en geen overlast ondervinden van andere bewoners.

Issues

Bewoners die zich niet veilig voelen presteren, participeren, consumeren, investeren en innoveren minder. Dit heeft effect op de hele wijk. Niet alleen de bewoners zelf, maar ook bedrijven profiteren van een betere leefbaarheid. Problemen als overlast, verloedering, inbraken en leegstand leiden ertoe dat ondernemers de wijk verlaten en beperken de groeimogelijkheden en overlevingskansen van de achterblijvers. Om veiligere wijken te creëren, moeten de oorzaken van het gevoel van onveiligheid worden weggenomen. Dat kan alleen als dit als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid wordt gezien door iedereen in de wijk.

Rol bedrijven

Een bedrijf kan samen met de bewoners werken aan een leefbare omgeving door initiatieven in wijken, op scholen en bij verenigingen te ondersteunen. Bijvoorbeeld door het opzetten van 'oefenbedrijven' in wijken waar jongeren werkervaring kunnen opdoen. Of door ontmoetingen te creëren tussen hangjongeren en wijkbewoners om de sociale samenhang te versterken. Maar ook door bij de vervulling van vacatures extra te letten op het aantrekken van werknemers uit de wijk zelf, waardoor het bedrijf een afspiegeling wordt van de buurt.

Feiten en cijfers

  • Sinds 2007 komt onveiligheid naar voren als een van de grootste maatschappelijke problemen die burgers signaleren (SCP)
  • 45% van alle grote bedrijven is betrokken bij projecten ter verbetering van de leefbaarheid van buurten en wijken (ministerie van EZ).
  • Criminaliteit kost de Nederlandse detailhandel jaarlijks naar schatting circa € 1 miljard: circa € 700 miljoen aan: winkeldiefstallen, inbraken, vernielingen, ramkraken en overvallen. Daarnaast investeert de detailhandel ongeveer € 300 miljoen per jaar aan preventie: beveiliging, scholing personeel et cetera. De kosten van de winkelcriminaliteit vertonen een stijgende lijn (Hoofdbedrijfschap Detailhandel).

Bron: MBO in Bedrijf, MOVISIE 2010.

Tips? Stuur een e-mail naar mboprogramma@mvonederland.nl of plaats een reactie op deze pagina via 'Reageer'.

Laatst bijgewerkt: 
02-06-2014 14:52