Bouw

Rekentools en standaardisering

LCA

LCA (levenscyclusanalyse) is een methode die de invloed van producten en menselijke activiteiten op het milieu in kaart brengt. Een LCA bekijkt alle fasen in de levensloop van producten, met de nadruk op de functie die ze moeten vervullen in een bouwwerk.

Elke LCA bestaat uit de volgende drie stappen:

  1. Doelbepaling / inventarisatie
  2. Karakteristiek (effectbeoordeling)
  3. Interpretatie

De uitkomst van een LCA is een milieuprofiel. Dit is een scorelijst van milieueffecten die een rol spelen in de levenscyclus. Met die informatie kunt u tijdig maatregelen treffen die zorgen voor een lagere milieu-impact. Deze maatregelen kunt u vervolgens doorrekenen om te kijken hoe effectief ze zijn.

Voor gebouwen en GWW-werken kunt u de LCA berekenen met de Bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en GWW-werken.

BREEAM

BREEAM is een beoordelingsmethode voor de duurzaamheidprestatie van gebouwen en gebieden. BREEAM staat voor: Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Inmiddels wordt BREEAM in tientallen landen toegepast en zijn er al meer dan 200.000 gebouwen gecertificeerd.

In Nederland heeft de DGBC (Dutch Green Building Council) een nationaal BREEAM-keurmerk opgericht: BREEAM-NL. Dat is opgedeeld in keurmerken voor nieuwbouw, bestaande bouw, gebiedsontwikkeling, infrastructuur en sloop. BREEAM-NL waardeert de mate van duurzaamheid van een project in vijf klassen: Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding.

  • BREEAM_NL Nieuwbouw kan gebruikt worden voor kantoren, winkels, scholen, bedrijfsgebouwen anders dan kantoren (met name in de industrie) en woningen. BREEAM-NL Nieuwbouw beoordeelt op de onderdelen: management (12%), gezondheid (15%), energie (19%), transport (8%), water (6%), materialen (12,5%), afval (7,5%), landgebruik & ecologie (10%) en vervuiling (10%).
  • BREEAM-NL In-Use is onderverdeeld in drie onderdelen: ‘gebouw’, ‘beheer’ en ‘gebruik’. Het heeft een heel ander karakter dan de andere BREEAM-telgen, onder andere door een hoge mate van flexibiliteit. Door een drietraps indeling kan zonder enige vorm van verplichting tot certificering een bijdrage worden geleverd aan de verduurzaming van de bestaande omgeving.
  • BREEAM-Sloop en Demontage is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in duurzaamheidsprestaties van de sloop van een project voor zowel opdrachtgever, opdrachtnemer als eindgebruikers. Het beoordeelt op de volgende elementen: management, gezondheid, materialen, energie, transport, vervuiling en landgebruik & ecologie.

Meer informatie

GreenCalc+

Greencalc+ is een andere methode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen en gebieden te beoordelen. Voor een betere integratie tussen Greencalc+ en BREEAM heeft DGBC de materialenberekening uit Greencalc+ doorontwikkeld tot de ‘DGBC materialentool’.

Greencalc+ beoordeelt duurzaamheid op vier elementen: ‘materiaalgebruik’, ‘waterverbruik’, ‘energieverbruik’ en ‘mobiliteit’ (heeft betrekking op gebieden en wordt niet meegenomen in de milieu-index).

  • De materialenmodule van GreenCalc+ is gebaseerd op de materialendatabase van de Nationale Milieudatabase. Aan de basis van de materialen die hierin voorkomen staat LCA (Life Cycle Assessment).
  • De energiemodule is gebaseerd op NEN 2916: 2004 en NEN 5128: 2004. Hiermee kan het normatieve gebouwgebonden energiegebruik berekend worden. Deze wordt aangevuld met een berekening van het niet-gebouwgebonden energiegebruik.
  • De watermodule is gebaseerd op de WPN (Water Prestatie Norm) NEN 6922. Uit deze berekening komt een verhoudingsgetal van het waterverbruik en het normgebruik van een woning. Dit wordt de Water Prestatie Coëfficiënt (WPC) genoemd. De prestaties van utiliteitsgebouwen worden berekend met behulp van de Water Prestatie Normering (WPN).
  • De mobiliteitmodule is gebaseerd op het softwareprogramma VPL-KISS, wat staat voor ‘VerkeersPrestatie op Locatie’.  

DuboCalc

Dubocalc is een programma om de duurzaamheidsprestatie van een GWW-werk te bepalen. Rijkswaterstaat heeft het ontwikkeld om de ambities van Rijksoverheid en Rijkswaterstaat om duurzaam in te kopen te ondersteunen. Het programma is ook beschikbaar voor andere partijen die GWW-werken inkopen, zoals gemeenten, provincies, waterschappen etc. Dubocalc maakt, net als Greencalc+, gebruik van de Nationale Milieudatabase met aan de basis de LCA-gegevens. Dubocalc wordt daarom ook wel de Greencalc+ voor de GWW-sector genoemd.

Bij Dubocalc worden alle milieueffecten van een materiaal, van de winning tot de sloop en het energieverbruik, berekend. Dubocalc rekent deze en alle andere materialen om naar één getal, de Milieu Kosten Indicator waarde (MKI-waarde). Hoe lager de MKI-waarde des te lager is de milieubelasting.

Laatst bijgewerkt: 
18-08-2015 10:15