Adres

Zuidweg 38
2671MN NAALDWIJK
Nederland
0174 282888
http://www.q-point-bv.nl

Contactpersoon

Q-Point BV

Over Q-Point BV

Q-Point is een onafhankelijk adviesbureau, gespecialiseerd op het gebied van integraal kwaliteitsmanagement (o.a. ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, BRC, IFS en GLOBALGAP), voedselveiligheid, traceerbaarheid en ketenmanagement. De organisatie is gericht op bedrijven in de agro- en food keten en op (semi) overheidsinstellingen zowel nationaal als internationaal. Q-Point heeft 10 zeer enthousiaste mensen die denken vanuit “eigen” en Uw ondernemers-perspectief. We werken met een breed scala aan klanten bestaande uit producenten, retailers, verwerkers, brancheorganisaties, productschappen en de publieke sector. Q-Point heeft ruim 10 jaar ervaring met kwaliteitsmanagement.

Gedurende deze periode heeft het team van adviseurs gewerkt voor een groot aantal agrarische en voedingsmiddelenbedrijven, ketens, clusters, collectieve organisaties en overheden in de groente en fruit, akkerbouw, sierteelt, zuivel, vlees en eieren sector, bakkerij, catering en horeca. De kracht van Q-Point is geënt op een pragmatische en op praktijkervaring gebaseerde aanpak. Afhankelijk van de probleemstelling kan waar nodig een multidisciplinair team van eigen experts of (internationale) partners worden ingezet om het beoogde resultaat te realiseren.

Over Q-Point BV

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
2 t/m 10

MVO activiteiten

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Niet waar te beginnen, maar een kwestie van beginnen! Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, ieder-een heeft al eens van deze term gehoord, maar heeft het zin om er als onderneming een start mee te maken? Waar liggen de mogelijkheden om kosten te reduceren? Waar zijn investeringen noodzakelijk? Wat vinden mijn afnemers en stakeholders van dit onderwerp? Een greep uit de vragen die met dit onderwerp verband houden. Q-Point, als gerespec-teerde partner in de gehele levensmiddelenketen, komt deze vraag tegen van teler / producent tot en met retailer. Wat is MVO? De twee belangrijkste normen van dit moment zijn de ISO 26000 en de MVO prestatieladder. 1. ISO 26000 Guidance on Social Responsibility Een niet certificeerbare richtlijn van de International Organization for Standardization (ISO) voor Maat-schappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties, kortweg MVO. Doelstelling van deze internationale richtlijn is het ondersteunen van organisaties bij de invoering van Maatschappelijke Verantwoordelijk-heid van Organisaties. ISO 26000 geeft praktische richtlijnen voor: a) Het opzetten en implementeren van MVO; b) Identificeren en betrekken van stakeholders; c) Vergroten van de geloofwaardigheid van rappor-tages en claims t.a.v. MVO. ISO 26000 legt ook een wereldwijde basis voor een uniform begrippenkader voor MVO. Bij de totstand-koming van deze richtlijn waren 91 landen betrok-ken. Per land hebben 6 stakeholder groepen zoals bedrijfsleven, vakbonden, consumentenorganisaties, overheid en NGO’s deelgenomen. De basis van ISO 26000 zijn 7 principes, die in figuur 1 in de linker kolom zijn weegegeven. Vanuit deze principes zijn 7 kernthema’s benoemd: bestuur van de organisatie, mensenrechten, arbeidsomstan-digheden, milieu, eerlijke zakendoen, consumenten-aangelegenheden, betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap. De thema’s zijn vervolgens weer onderverdeeld in verschillende onderwerpen. Als voorbeeld: Kernthema: arbeidsomstandigheden Onderwerpen: werkgelegenheid, arbeidsomstandig-heden, sociale dialoog, gezondheid en veiligheid, persoonlijke ontwikkeling en training. 2. MVO prestatieladder Omdat de ISO 26000 niet certificeerbaar is, hebben de certificatie-instellingen KIWA, LRQA en DNV de ‘MVO Prestatieladder, Managementsysteem – Eisen en Certificatienorm’ in het leven geroepen. Dit biedt bedrijven en instellingen de mogelijkheid om aan-toonbaar duurzame ontwikkeling in de balans People, Planet, Profit (Prosperity) te managen en te borgen in haar managementsysteem. De MVO prestatieladder verdeelt de 3 P’s in 7 kern-thema’s, die in totaal 33 indicatoren bevatten. De volgende indeling is gemaakt: 1. Kernthema I: Behoorlijk bestuur PEOPLE (22 indicatoren) 2. Kernthema II: Arbeidsomstandigheden etc. 3. Kernthema III: Mensenrechten 4. Kernthema IV: Eerlijk zaken doen 5. Kernthema V: Consumentenaangelegenheden PLANET (8 indicatoren) 6. Kernthema VI: Milieu, grondstoffen, etc. PROFIT (PROSPERITY, 3 indicatoren) 7. Kernthema VII: Betrokkenheid bij ontwikkeling gemeenschap etc. In de figuur 2 zijn de diverse certificatieniveaus weergegeven van niveau 1, het opstap niveau, tot en met niveau 5 waarbij het BATNEEC principe is uitgewerkt. BATNEEC staat voor: Best Available Technique Not Entailing Excessive Cost, de best beschikbare technische oplossingen waarvan de kostprijs niet onredelijk is in verhouding tot het te bereiken resultaat. Wat kan Q-Point u bieden? • Een MVO-scan op basis van de MVO Prestatie-ladder, met als resultaat een beschrijving van het MVO-profiel van uw organisatie. Dit profiel bestaat in ieder geval uit: > Een selectie van stakeholders; > Een inventarisatie van de branche- en wet-telijke eisen van alle 33 MVO Prestatie-ladder indicatoren; > Een beschrijving van de status van minimaal 13 indicatoren; > Een geformaliseerd MVO beleid van mini-maal 11 indicatoren. Hiermee voldoet u aan de eisen voor het certificaat voor Opstap Niveau 1. • Na de MVO-scan kan Q-Point u blijven onder-steunen met het uitvoeren van uw MVO-beleid, door middel van MVO-implementatie. Bij MVO-implementatie ligt de nadruk op het uitvoeren van ondersteuning op het gebied van specifieke MVO-vraagstukken en -projecten. Bij elk project / vraagstuk wordt een op maatwerk voorstel ge-schreven om het gestelde doel te halen. Waarom Q-Point? Q-Point opereert als onafhankelijk adviesbureau in de markt van agri- en foodsector en richt zich daarbij op alle schakels in de productieketen. Wij zijn be-trokken bij uiteenlopende projecten in de keten die een duidelijk verband houden met MVO zoals: • Reductie van derving; • Energiebesparing; • Fairtrade; • EKO-certificering; • Arbeidsomstandigheden; • Kwaliteitsmanagementsystemen; • Milieu. Daarbij is ons netwerk een ideale bron voor verfris-sende ideeën en prikkelende concepten. Wij onder-steunen u graag bij uw MVO-vraagstukken. Meer Informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Q-Point BV Zuidweg 38 of Postbus 38 2670 AA Naaldwijk T 0174-282888 F 0317-491441 E info@q-point-bv.nl I www.q-point-bv.nl

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.

Organisatie aanbiedingen