Dossier

Tuinbouw

IMVO Netwerk Tuinbouw

uw contactpersoon:

Gerard Teuling
sectormanager Tuinbouw
T: 06-52689426
g.teuling@mvonederland.nl

Gerard Teuling

De productie van voedsel staat centraal in de economie van vele opkomende markten en ontwikkelingslanden. Niet alleen voor de export, maar ook voor de voorziening voor de eigen burgers. Tuinbouw neemt hier een centrale rol in, door de hoge voedingswaarde van groente en fruit, en de veelal gunstige klimatologische omstandigheden in deze landen.

Om die reden kijken steeds meer Nederlandse bedrijven naar de tuinbouwsector in deze landen. Niet alleen voor internationale handel, maar ook voor kansen om technologie, zaden en andere input te leveren.

MVO Nederland werkt met een groep vooruitstrevende (MKB) bedrijven uit de tuinbouwsector aan nieuwe verdien- modellen, sociale innovaties en technische verbeteringen. We starten samen met deze bedrijven innovatieve projecten in ontwikkelingslanden, waar ook andere ondernemers bij aan kunnen sluiten.

Zo kan het Nederlands bedrijfsleven niet alleen bijdragen aan lokale voedselzekerheid en duurzame ontwikkelingen in deze landen, maar versterken ze ook hun eigen positie in de groente- en fruitketen.

Uitgangspunt bij de werkwijze en projecten is het omzetten van negatieve impact naar positieve impact, in de hele keten. Door gezamenlijke projecten werken we aan maximale duurzame impact in ontwikkelingslanden en opkomende markten. 

Projecten

In 2014 starten de Grensverleggers in de Tuinbouw 4 projecten rond 2 thema's:

Ketenaanpak bodemvruchtbaarheid

  • Taskforce Bodemvruchtbaarheid. Het ontwikkelen van een verdienmodel voor bodemvruchtbaarheid. Handelaren hebben een actieve rol. Zij voeren pilots uit met hun toeleveranciers (in o.a. Kenia en Namibië) om de businesscase van bepaalde interventies inzichtelijk te maken. Met steun van kennisorganisaties en NGO’s;
  • Soil Fertility Toolkit. De ontwikkeling en het testen van de toolkit Soil Fertility. Hiermee krijgen groente- en fruithandelaren inzicht in de kosten en terugverdientijd van interventies in de bodem. Bij succes wordt de tool onder de aandacht gebracht van de Nederlandse tuinbouwsector;

Voedselzekerheid in context van explosieve stedelijke ontwikkeling

  • Urban Vertical Farming. Het lokaal produceren en direct leveren van schoon en duurzaam voedsel in dichtbevolkte regio’s in ontwikkelingslanden. Een bestaand succesvol vertical farming concept uit Panama wordt onderzocht op lokale toepasbaarheid en ‘inclusiviteit’. En er komt een testunit om de businesscase door te ontwikkelen naar ontwikkelingslanden en/of opkomende markten;
  • Wisselwerking stad en platteland. Op verzoek van steden als Kumasi (Ghana) en Bandung (Indonesië) mobiliseren we in samenwerking met Grensverleggers in Stedelijke ontwikkeling Nederlandse (MKB)-ondernemers om te werken aan integrale oplossingen voor stedelijke vraagstukken t.a.v. de inrichting en onderlinge afhankelijkheid van rurale en urbane gebieden. We ondersteunen individuele of multistakeholder proposities naar een duurzaam verdienmodel voor stadslandbouw en/of stedelijk groen.

Beklijk hier de netwerkpagina van het IMVO-Netwerk Tuinbouw. De ontwikkelingen zijn te volgen via grensverleggers.nl/tuinbouw

Attachments: